Plurilingüismo

Centro Plurilingüe

O dominio de linguas estranxeiras, en concreto do inglés, implica a posibilidade de acceder a outras culturas e costumes ao mesmo tempo que fomenta as relacións interpersoais, favorece unha formación integral do individuo desenvolvendo o respecto cara outros países, os seus falantes e as súas culturas, e nos permite comprender mellor o idioma propio.O carácter plurilingüe reflíctese nas diferentes etapas do Centro:

Centro Plurinfantil

  • Impartición de Inglés (non obrigatorio)
  • Psicomotricidade en Inglés

Educación Primaria

  • Impartición da Plástica (Arts & Crafts) en Inglés

Educación Secundaria

  • Impartición da Educación Física (Physical Education) en Inglés.

No colexio cremos nunha visión global e non afastada dun contexto social cada vez máis esixente; por iso mesmo tomamos parte activa na consecución de titulacións que poden ser decisivas non só en canto a formación dos nosos alumnos senón con miras a una mellor integración no mundo laboral (Exam Preparation Cambridge).


Top