FP Básica

CBIFC02 – Informática de Oficina
CursoCódigoMódulo profesionalHorasPeriodos semanais
MP3009Ciencias aplicadas I1756
MP3011Comunicación e sociedade I2067
MP3029Montaxe e mantemento de sistemas e compoñentes informáticos29610
MP3031Ofimática e arquivamento de documentos2338
MP3012Comunicación e sociedade II1356
MP3016Instalación e mantemento de redes para transmisión de datos2069
MP3019Ciencias aplicadas II1627
MP3030Operacións auxiliares para a configuración e a explotación2059
MP3033Formación en centros de traballo320 

PROGRAMACIÓNS 2ºFPB CBIFC02 

EXAMES EXTRAORDINARIOS 2ºFPB MARZO 2023

Noticias de FP Básica

Galería de Imaxes

Galería de Vídeos

A noso centro ofrece o Título Profesional Básico en Informática de Oficina, cunha duración de 2000 horas distribuídas en 2 cursos académicos.

Que título se obtén?

Superando o ciclo obtense o título profesional básico correspondente. Adicionalmente, os alumnos poderán obter o título de educación secundaria obrigatoria sempre que, na avaliación derradeira do ciclo formativo, o equipo docente considere que alcanzaron os obxectivos da mesma.

Cal é a validez dos títulos?

Ten tanto valor académico como profesional. Este título permite o acceso a calquera ciclo formativo de grao medio. 

Requisitos de acceso?

 • Ter entre 15 e 20 anos no ano de inicio do ciclo formativo.
 • Ter cursado 3º de ESO ou excepcionalmente ter cursado o 2º de ESO.

Acceso ao mundo laboral

 • Axudante de montador de sistemas microinformáticos.
 • Axudante de mantemento de sistemas informáticos.
 • Axudante de instalador de sistemas informáticos.
 • Axudante de instalador de sistemas para a transmisión de datos.
 • Auxiliar de oficina.
 • Auxiliar de servizos xerais.
 • Gravador-verificador de datos.
 • Auxiliar de dixitalización.
 • Operador documental.

Nota. Os módulos en negra están asociados a algunha unidade de competencia. No primeiro curso dedicaranse 35 horas á titoría, e 27 horas no segundo curso.

FP Básica
Top