Secundaria

Na etapa de Educación Secundaria Obrigatoria o obxectivo básico é que os alumnos maduren a nivel persoal e escolar, desenvolvendo os hábitos de estudo para que nun futuro vivan comprometidos na construción dunha sociedade máis fraterna e xusta.
Axudamos a desenvolver as competencias (combinación de coñecementos, destrezas, habilidades, actitudes e valores) dos nosos alumnos con:

  • Hábitos de traballo tanto individuais como en grupo.
  • Esforzo.
  • Autonomía e responsabilidade.
  • Confianza en si mesmo.
  • Sentido crítico.
  • Iniciativa.
  • Interese.
  • Desenvolvemento da creatividade…
Secundaria

Top